NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

RUCH STRZELECKI

1Czym jest ruch strzelecki ?
Ruch strzelecki jest oddolną inicjatywą społeczną, który kształtował się w okresie po powstaniu styczniowym. Za oficjalną datę wskazuje się rok 1910, czyli powstanie Związku Strzeleckiego w Krakowie i „Strzelca” we Lwowie. Wspólnym mianownikiem wszystkich organizacji strzeleckich jest propaństwowa działalność w duchu Prawa Strzeleckiego.
2Kim jest Strzelec ?
Strzelec jest ochotnikiem, który wyraził chęć pracy na rzecz Organizacji i Rzeczypospolitej Polskiej w zgodzie z Prawem oraz Przyrzeczeniem Strzeleckim.
3Co to jest Prawo Strzeleckie ?
Prawo strzeleckie to 10 sformułowanych w latach dwudziestych ubiegłego wieku wyznaczających etos strzelca.
4Co to jest Przyrzeczenie Strzeleckie ?
Przyrzeczenie Strzeleckie jest to forma zobowiązania jakie podejmują strzelcy w swej pracy na rzecz organizacji i Rzeczypospolitej Polskiej. Treść przyrzeczenia pozostała niezmieniona, za wyłączeniem zmiany nazwy organizacji, i jest formą kontynuowania tradycji przedwojennego Związku Strzeleckiego.

Jednostka Strzelecka 2210

1Co to jest Jednostka Strzelecka 2210
Jednostka Strzelecka 2210 jest stowarzyszeniem pozarządowym, które działa na rzecz obronności oraz chce współpracować z wszystkimi organizacjami pozarządowymi i rządowymi działającymi na rzecz obronności Państwa Polskiego. W szczególności chcemy współdziałać z Ministerstwem Obrony Narodowej RP i Strażą Graniczną RP. Naszym podstawowym celem jest działanie na rzecz obronności i niepodległości Rzeczypospolitej.Dodatkowym celem jest wychowywanie młodzieży dla Rzeczypospolitej Polskiej w duchu wielkich tradycji Narodu i Państwa Polskiego. Nasze stowarzyszenie jest współczesną próbą nowoczesnej kontynuacji istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego “Strzelec” oraz istniejącej w czasie II Wojny Światowej - Armii Krajowej, która powstawała na podbudowie zasobów ludzkich oraz struktur przedwojennego STRZELCA. Prapoczątkiem znanej nam wszystkim Armii Krajowej była Organizacja Orła Białego pod którą to nazwą występował przedwojenny "STRZELEC". Organizacja ta również na podstawie rozkazu Wodza Naczelnego wsparła ludźmi oraz zbudowanymi i działającymi podziemnymi strukturami - mającą się dopiero utworzyć Armia Krajowa. W zamierzeniu Naczelnego Wodza miała być zbrojnym ramieniem Podziemnego Państwa Polskiego.
2Czy Jednostka Strzelecka 2210 jest jedyną organizacją strzelecką !
Nie. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działają również inne organizacji strzeleckie.
3Czym Jednostka Strzelecka 2210 różni się od innych organizacji proobronnych ?
Różnice między organizacjami strzeleckimi to głównie różnice w liczbie i nazwach stopni strzeleckich, kolorze beretu oraz wewnętrznych przepisach mundurowych i organizacyjnych, ale i stopniu zorganizowania oraz zasięgu działalności. Jednostka Strzelecka 2210 jest obecnie największą i najprężniej rozwijającą się organizacją strzelecką.
4Czy strzelcom wolno nosić mundur ?
Tak. Na mocy porozumienia między MON a Organizacją jej członkowie są upoważnieni do noszenia munduru w kamuflażu wz. 93 ze stosownym oznaczeniem.

REKRUTACJA

1Co trzeba zrobić, by zostać członkiem ?
Aby zostać pełnoprawnym członkiem należy:
1. Wypełnić deklarację członkowską (wg. wieku).
2. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Jednostkę Strzelecką w ramach tzw. szkolenia unitarnego (podstawowego) oraz ukończyć je z pozytywną opinią.
3. Złożyć przyrzeczenia strzeleckie.

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajdziesz na tej stronie.
2Czy mogę dołączyć, jeśli mam stopień nadany przez inną organizację proobronną ?
Tak. Wymagane jest poświadczenie nadania stopnia (wydruk polecenia/rozkazu lub ważna książeczka strzelecka) oraz złożenie ważnej deklaracji członkowskiej. Twój obecny stopień zostanie uznany i nie ulegnie zmianie do nadania nowego stopnia.
3Kiedy rozpoczyna się rekrutacja ?
Rekrutacja w naszej Jednostce rozpoczyna się w marcu każdego roku i trwa do końca listopada.
4Czy mogę dołączyć poza okresem rekrutacyjnym ?
Oczywiście. Wymaga to jednak skontaktowania się za pomocą telefonu, e-mail lub formularza kontaktowego na stronie.

Pamiętaj, że będzie to wymagało to od Ciebie większego zaangażowania i samodyscypliny!
5Jaki jest minimalny wiek ?
By dołączyć do Jednostki, musisz mieć ukończone 16 lat w dniu złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego.
6Jaka jest górna granica wiekowa ?
Nie ma górnej granicy wiekowej.
7Czy zajęcia są płatne ?
Jednostka Strzelecka 2210 jest organizacją non-profit, co oznacza, że nie czerpie korzyści finansowych ze swojej działalności.
Ze względów organizacyjnych Jednostki Strzeleckie prowadzą składki na poczet bieżących wydatków związanych ze szkoleniami. W naszej Jednostce jest to:

1. Jest to składka dla stałych strzelców corocznie.
8Czy instruktorzy otrzymują wynagrodzenia za prowadzenie zajęć ?
Zgodnie ze statutem członkowie wykonują pracę w charakterze wolontariatu, jednak zewnętrzni instruktorzy przeważnie są opłacani. Udział takich zajęciach nieobowiązkowy, jednak wymaga wcześniejszego poinformowania przełożonych o takiej sytuacji.
9Co jest potrzebne na początku ?
Pierwszymi niezbędnymi rzeczami jakie będziesz musiał zakupić są:
buty wojskowe
mundur w kamuflarzu wz.93
komplet naszywek Jednostki Strzeleckiej 2210.
10Czy na czas rekrutacji otzrzymam upoważneinie do noszenia munduru ?
Tak. Po złożeniu deklaracji członkowskiej otrzymasz upoważnienie na czas trwania szkolenia unitarnego.
11Czy muszę wypełnić deklarację członkowską ?
Tak. Deklaracja członkowska jest niezbędna, by zostać pełnoprawnym członkiem.
12Do kiedy trzeba wypełnić deklarację członkowską ?
Deklarację członkowska należy wypełnić niezwłocznie po pierwszych zajęciach, jednak nie później niż do końca roku. W przypadkach indywidualnych termin ostateczny dostarczenia deklaracji członkowskiej ustala dowódca.
13Czy wymagana jest zgoda lekarska ?
Tak. Brak zgody oznacza nieważną deklarację członkowską.
14Czy podczas rekrutacji będę miał stopień strzelecki ?
Nie. Swój pierwszy stopień otrzymasz w dniu złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego.
15Jaki będzie mój pierwszy stopień strzelecki i kiedy go otrzymam ?
Twój pierwszy stopień otrzymasz w dniu złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego i jest to stopień strzelec JS (strz. JS).
16Czym jest książeczka strzelecka ?
Książeczka strzelecka jest dokumentem stwierdzającym przynależność do Organizacji. Jest niezbędna do zaświadczenia upoważnienia do noszenia munduru.
Książeczka strzelecka jest ważna rok. Przedłużyć ważność książeczki może D-ca Jednostki Strzeleckiej, w której członek jest zrzeszony.
17Kiedy otrzymam książeczkę strzelecką ?
Książeczkę strzelecka otrzymasz w dniu złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego.
error: Treść jest chroniona !!