Pozoracja (na przykładach)
7 sierpnia 2019
URBAN WARFARE
8 sierpnia 2019

Smoke and explosion are seen after Israeli air strikes in Gaza City November 19, 2012. REUTERS/Mohammed Salem (GAZA - Tags: CIVIL UNREST MILITARY POLITICS)

Niniejsze opracowanie dotyczy zasad manewrowania w terenie zabudowanym (ang. military operations on urban terrain MOUT), w oparciu o doktrynę stosowaną w USMC (ang. United States Marine Corps). Zakres opracowania jest zawężony do warstwy operacyjnej oraz pomija taktyczną i strategiczną perspektywę planowania działań.

Walki w terenie zabudowanym są z punktu widzenia piechoty najbardziej niebezpieczną i stresującą odmianą działań. Ze względu na ograniczone pole widzenia, bardzo dużą ilość przeszkód i przesłon, zagrożenia pojawiają się i znikają błyskawicznie, a sama walka jest szybka, gwałtowna, ze stale obecnym czynnikiem dezorientacji.

Od każdego żołnierza, oprócz umiejętności wytrzymania presji, poczucia zagrożenia oraz niejednokrotnie izolacji od reszty oddziału, wymagana jest najwyższa koncentracja i konsekwentne pilnowanie wyznaczonego perymetru.

Na poziomie zespołów i drużyn wymagana jest szczególnie sprawna koordynacja działań i klarowna komunikacja w celu zapewnienia wzajemnej ochrony oraz uniknięcia przyjacielskiego ostrzału. W ramach manewrowania, formacje często są łamane a położenie i kolejność poszczególnych członków zespołu wynika z aktualnego układu przeszkód i osłon.

Zasady działania w terenie zabudowanym

strzelec

– zachować ostrożność w trakcie manewrowania przy pionowych ścianach budynków. Zwrócić uwagę na zagrożenie z wyższych kondygnacji oraz z dachu, zabezpieczyć je z łagodniejszego kąta (np. z przeciwległej strony ulicy).
– znać i konsekwentnie pilnować swojego sektora obserwacji
– przy przechodzeniu obok przerw w ścianach, przepatrywać potencjalnie niebezpieczne wnętrza (technika pie-off)
– przy wykorzystaniu otworu okiennego do prowadzenia okna, zachować od niego dystans tak aby uniemożliwić dostrzeżenie z ulicy oraz zawęzić kąt ewentualnego wrogiego ostrzału
– unikać otwartych przestrzeni
– poruszać się od osłony do osłony, manewry w otwartej przestrzeni wykonywać jak najszybciej
– trzymać się nisko

dowódca

– manewry wykonywać ze szczególną ostrożnością, planować kolejne etapy ruchu zespołów/drużyn z uwzględnieniem osłon oraz potencjalnych zagrożeń
– dbać o właściwe umiejscowienie AR tak aby optymalnie zabezpieczać własną przestrzeń manewrowania oraz ograniczać przestrzeń manewru przeciwnika. Szczególną uwagę należy zwrócić na kierunki wzdłuż kanionów ulic, otwarte przestrzenie (place) oraz wyjścia z budynków.
– w ramach czyszczenia budynków, rozdzielić role pomiędzy sekcje zabezpieczające a przeszukujące stosownie do posiadanego sprzętu oraz umiejętności żołnierzy
– o ile nie jest to absolutnie konieczne, nie wprowadzać do jednego budynku więcej niż jednego zespołu przeszukującego. Znacznie zwiększa to ryzyko przyjacielskiego ostrzału.

Oczyszczanie budynków

Organizacja drużyny

Typowo drużyna przeszukująca składa się z trzech zespołów, z których dwa stanowią sekcję zabezpieczającą, a jeden – przeszukującą. Dodatkowo, zespół przeszukujący dzieli się na dwójkę ubezpieczającą oraz dwójkę przeszukującą pomieszczenia. Typowo FTL oraz R (para nr 1) stanowią dwójkę ubezpieczającą, a AR wraz asystentem (para nr 2) – dwójkę przeszukującą pomieszczenia.

Rolą sekcji zabezpieczającej jest zapewnienie bezpieczeństwa otoczenia czyszczonego budynku, w razie potrzeby przygniatanie ogniem przeciwnika znajdującego się w budynku, oraz zapewnienie zapasów amunicji, posiłków oraz ewakuacji medycznej dla sekcji przeszukującej. W ramach zespołu przeszukującego budynek, rolą pary ubezpieczającej jest ochrona najbliższego otoczenia (drzwi, przejście) pary przeszukującej.

Oczyszczanie pomieszczenia

Wchodzenie parą

W typowym przypadku, w którym przeszukiwaniem kolejnych pomieszczeń zajmuje się druga dwójka zespołu przeszukującego, procedurę wejścia do pomieszczenia wykonuje dwóch żołnierzy, podczas gdy pozostałych dwóch zabezpiecza pozostałe kierunki lub przejścia do niezabezpieczonych jeszcze pomieszczeń. Odbywa się to według następującej procedury.

– lider pary przeszukującej (typowo AR) ustawia parę po odpowiedniej stronie drzwi lub nakazuje ustawienie się po obu stronach, oraz określa kierunek w którym młodszy żołnierz (typowo AAR) skieruje się po przekroczeniu drzwi (na krzyż lub hakiem)
– na sygnał pierwszy żołnierz wkracza do pomieszczenia i po przekroczeniu drzwi przemieszcza się w stronę „swojego” rogu, czyszcząc pomieszczenie; drugi żołnierz w parze wkracza tuż za nim, kierując się za drzwiami w przeciwległym kierunku.
– po zabezpieczeniu pomieszczenia żołnierze pary przeszukującej raportują że pomieszczenie jest czyste
– zespół (obie pary) przesuwa się do kolejnego wybranego przejścia.

Wchodzenie większą grupą

W uzasadnionych przypadkach (większe spodziewane zagrożenie lub duże pomieszczenie) możliwe jest wchodzenie do pomieszczeń całym zespołem. Procedura takiego podejścia wymaga lepszej koordynacji między członkami zespołu oraz zachowania odpowiedniej kolejności wkraczania do pomieszczenia.

FTL ustawia zespół po odpowiedniej stronie drzwi oraz FTL określa kierunek wkroczenia pierwszego żołnierza
– kolejni członkowie zespołu wkraczają do pomieszczenia, przy czym

  • – każdy żołnierz wkracza w kierunku przeciwnym do swojego poprzednika
  • – dwaj pierwsi żołnierze w jak najszybszym tempie przemieszczają się wzdłuż ścian skierowani do odpowiednich rogów pomieszczenia, tak aby wyczyścić w pierwszej kolejności te rogi oraz aby zrobić miejsce dwóm pozostałym kolegom. Dopiero po zabezpieczeniu obu rogów, w dalszej kolejności zabezpieczany jest front pomieszczenia.
  – dwaj pozostali żołnierze wkraczają do pomieszczenia oraz przesuwają się w swoich kierunkach plecami do ściany, czyszcząc front pomieszczenia

Ogólne zasady przy oczyszczaniu pomieszczeń

– przed wkroczeniem do pomieszczenia upewnić się że w magazynku znajduje się odpowiednia ilość amunicji oraz broń jest ustawiona w tryb automatyczny
– jak najszybciej opuszczać strefę drzwi, jest to strefa najbardziej zagrożona
– nie ulegać odruchowi zbyt szybkiego zatrzymywania się, grozi to powstaniem natłoku w przejściu do pomieszczenia i w efekcie – obniżeniem siły ognia zespołu czyszczącego

Ruch wzdłuż ulicy

Zasady ogólne

– Zależnie od charakteru przesłon po obu stronach ulicy (czy jest to np. płot czy też budynek z wieloma kondygnacjami i otworami okiennymi) dowódca drużyny podejmuje decyzję czy poszczególne zespoły ogniowe poruszają się jedną czy obiema stronami ulicy
– w przypadku ruchu po obu stronach ulicy, należy unikać rozdzielania członków poszczególnych zespołów ogniowych. Utrudni to FTL kontrolę nad członkami zespołu.
– kolejność w formacji zależnie od sytuacji może zostać złamana, a więc nie zawsze będzie to porządek „ready-team-fire-assist”. W tej sytuacji należy mówić o pierwszym, drugim, trzecim etc. żołnierzu.

Zakres perymetrów

Zależnie od formacji w jakiej poruszają się poszczególne zespoły ogniowe drużyny, należy uwzględnić odpowiednie azymuty wraz z rozróżnieniem na poziom parteru (dół) oraz wyższe kondygnacje (góra).

– czteroosobowy zespół ogniowy
1. front góra+dół
2. flanka dół
3. flanka góra
4. tył góra+dół
– ośmioosobowa para zespołów
1. front dół
2. front góra
3. flanka dół
4. flanka góra
5. flanka dół
6. flanka góra
7. tył góra
8. tył dół

Przekraczanie skrzyżowania

– pierwszy żołnierz sygnalizuje skrzyżowanie
– drużyna zatrzymuje się w celu skoordynowania procedury przekroczenia, szczególnie gdy po obu stronach drogi poruszają się równolegle dwa zespoły
– każdy z zespołów przekracza swój fragment skrzyżowania w następującej kolejności (jeśli dwa równoległe zespoły – każdy krok jednocześnie)

  • – pierwszy żołnierz wychyla się za róg skrzyżowania, zabezpiecza kanion ulicy, sygnalizuje „gotów”
  • – drugi żołnierz przebiega na drugą stronę, ustawia się w kierunku do przodu, sygnalizuje „gotów”
  • – trzeci żołnierz przebiega na drugą stronę, ustawia się w kierunku do przodu, sygnalizuje „gotów”
  • – czwarty żołnierz dociera do przeciwległego rogu, zabezpiecza wsteczny kierunek, sygnalizuje „ostatni”
  – pierwszy żołnierz opuszcza dotychczasowy róg skrzyżowania, dociera do swojej drużyny, zajmuje miejsce na początku, sygnalizuje „gotów”

– zespół kontynuuje ruch

Skróty

AAR – assistant automatic rifleman – asystent strzelca automatycznego
AR – automatic rifleman – strzelec automatyczny
FTL – fireteam leader – dowódca zespołu ogniowego
MOUT – military operations on urban terrain – działania wojskowe w terenie zurbanizowanym
USMC – united states marine corps – korpus amerykańskiej piechoty morskiej

Literatura:
MCI 0366b: Military Operations on Urban Terrain, Marine Corps Institute
error: Treść jest chroniona !!