Raport z rozpoznania SPOTREP
24 sierpnia 2017
Rozpoznanie ogólnowojskowe
24 sierpnia 2017
 1. kontakt wzrokowy
  Jeżeli zespół widzi nieprzyjaciela samemu będąc niewidocznym to powinien:

  • zająć ukryte stanowisko
  • poczekać na oddalenie się przeciwnika
  • jeśli działa jako szpica zameldować dowódcy elementu rozpoznawczego o składzie i kierunku działania nieprzyjaciela
  • jeśli działa samodzielnie obejść niebezpieczny rejon
 2. wykrycie przez pojedynczego nieprzyjaciela który zaczyna strzelać
  • należy natychmiast zalec i odpowiedzieć ogniem
  • szperacz wystrzeliwuje w kierunku nieprzyjaciela cały magazynek a następnie pod osłoną starszego szperacza wycofuje się w jego kierunku
  • procedurę należy powtarzać do czasu oderwania się od przeciwnika
 3. zasadzka lub natknięcie się z bliska na nieprzyjaciela
  • szperacz pokrywa ogniem ciągłym pozycje nieprzyjaciela
  • starszy szperacz rzuca granat dymny pomiędzy nieprzyjaciela a szperacza a następnie likwiduje swoim ogniem najgroźniejszych przeciwników do momentu pokrycia rejonu przez dym
  • szperacz rzuca granat odłamkowy i wycofuje się w kierunku starszego szperacza tak by nie utrudniać mu prowadzenia ognia osłonowego
  • zespół rusza w kierunku najbliższej kryjówki
  • jeśli kontakt nie może być zerwany wzywa się wsparcie ogniowe lub grupę osłonową
  • jeśli dojdzie do rozproszenia zespołu powinien on się spotkać w ostatnim RV
 4. zasadzka daleka /ostrzał artylerii, km lub snajpera/
  • zespół zalega a następnie dowódca zespołu podaje godzinę oznaczającą kierunek wycofania i odległość na jaką należy się wycofać np. „9 na 300” oznacza wycofanie się w lewo pod kątem 45 stopni do kierunku marszu na odległość 300 metrów
  • punkt wycofania zostaje automatycznie jako ARV
  • jeżeli dojdzie do rozproszenia zespołu zbiera się on w RV
 5. atak z powietrza
  • zespół kryje się w najbliższym dostępnym ukryciu
  • w przerwach pomiędzy przelotami samolotu /śmigłowca/ przemieszcza się w kierunku ukryć zapewniających osłonę przed wykryciem z powietrza
  • zespół pozostaje w ukryciu aż do odlotu samolotu
  • zespół nie odpowiada ogniem na atak
  • w wypadku rozproszenia zespołu zbiera się on w ostatnim RV
Grupa rozpoznawcza

/sekcja – drużyna/ skład 4-8 zwiadowców

Zasady przemieszczania się zespołu: wykonując zadanie rozpoznawcze w składzie w/w grupa obchodzi napotkane oddziały oraz ubezpieczenia nieprzyjaciela meldując ich skład, miejsce spotkania oraz godzinę spotkania a także ewentualny charakter i kierunek działań. Dane powyższe przekazuje w zależności od dyspozycji przełożonego udzielanych przed wyruszeniem na misję. Poruszając się w terenie należy stosować opisane wcześniej techniki polowe dotyczące marszu i patrolowania. Bezwzględnie należy stosować ubezpieczenie marszowe. Kolejność marszu: szperacze lub obserwator, dowódca grupy, radiooperator, paramedyk, Zwiadowcy, zastępca dowódcy grupy.

Standardowe procedury operacyjne

 1. zatrzymanie taktyczne / sygnał dowodzenia: uwaga! stój! /- sygnał podaje ubezpieczenie lub d-ca grupy
  • należy wykonać przyklęk, zachować bezwzględną ciszę
  • prowadzić obserwację w swoim sektorze oraz obserwację dowódcy
 2. ubezpieczenie dowódcy /sygnał dowodzenia: zbiórka! obrona okrężna! /- sygnał podaje dowódca grupy
  • stosuje się go w celu ubezpieczenia dowódcy przy czynnościach związanych z orientowaniem mapy, wytyczaniem kierunku marszu, nawiązaniem łączności
  • poszczególni strzelcy zajmują stanowiska wokół dowódcy w formie trójkąta /grupa 3 strzelców + dowódca /, diamentu /dowódca + 4-7 strzelców /
  • postawa w zależności od terenu i widoczności / klęcząca lub leżąca/
 3. ubezpieczenie miejsca postoju /rozkaz ustny po wybraniu miejsca przez dowódcę/- stosowane w przypadku odpoczynku grupy
  • miejsce wybrane na postój powinno być trudno dostępne dla nieprzyjaciela, zakryte przed obserwacją, mieć możliwość dogodnej ewakuacji
  • ubezpieczenie organizować w parach na najbardziej zagrożonych kierunkach
  • na ubezpieczenia m.p. wystawiać maksimum połowę stanu etatowego grupy
 4. przekraczanie drogi, mostu, torów kolejowych /sygnał dowodzenia: uwaga! rejon niebezpieczny !/- miejsce wybrane na przekraczanie w/w przeszkód terenowych powinno być zakryte o ile to możliwe przed obserwacją nieprzyjaciela
  • należy pamiętać o ubezpieczeniu i skontrolowaniu rejonu przez szperaczy aby uniknąć zasadzki lub wykrycia przez nieprzyjaciela
  • przekraczanie rozpoczynać na sygnał dowódcy lub ubezpieczenia
  • po pokonaniu przeszkody sprawdzić stan ludzi /szczególnie w nocy/
 5. zasadzka bliska- rozwinięcie grupy w kierunku zagrożenia
  • natychmiastowe otwarcie ognia ciągłego
  • obezwładnienie nieprzyjaciela granatami
  • atak stanowisk nieprzyjaciela /ruch do przodu – połączony na przemian z ostrzałem/
  • Uwaga! Nie próbuj szukać ukrycia, w każdej dobrze zastawionej zasadzce w tych miejscach będą miny, działaj szybko, nie skupiaj się w większej grupie, część oddziału która nie wpadła w strefę „śmierci” powinna zaatakować z boku lub z tyłu
  • Uwaga! W przypadku niemożności opanowania pozycji nieprzyjaciela /duża przewaga liczebna, warunki terenowe należy starać się zerwać kontakt poprzez rzucenie granatów dymnych i wycofanie stosując wzajemne ubezpieczenie – część oddziału osłania reszta wycofuje się do najbliższego ukrycia. Procedurę tę powtarzać do czasu zerwania kontaktu.
  • Uwaga! Decyzje dotyczące wycofania, wzajemnego ubezpieczenia, ewentualnego ARV podejmuje dowódca grupy
 6. zasadzka daleka
  • kiedy na patrol zaczynają spadać pociski moździerzowe lub z dużej odległości otwiera ogień karabin maszynowy dowódca patrolu podaje kierunek wycofania według procedury opisanej w punkcie „zasadzka daleka”
 7. atak z powietrza
  • postępować według procedury „atak z powietrza”
  • w przypadku niemożności zastosowania rozproszyć grupę wyznaczając ARV

 

error: Treść jest chroniona !!