MOUT – Broń w CQL
10 października 2017
Posterunek obserwacyjny
10 października 2017

Okresowy meldunek rozpoznawczy – wzór

klauzula tajności

Kopia nr… z … egzemplarzy
………………………………….
jednostka wydająca dokument
……………………….
miejsce wydania
czas /data …………………………………….

OKRESOWY MELDUNEK ROZPOZNAWCZY nr……….

Dokumenty odniesienia:
Mapa………………., seria………………., rok wydania………………,

1. SYTUACJA OGÓLNA W WOJSKACH PRZECIWNIKA
/zwięzły raport o położeniu sił przeciwnika i dotychczasowej jego działalności, ten punkt meldunku jest bardzo często przesyłany w formie graficznej jako załącznik do meldunku/

2. DZIAŁALNOŚĆ PRZECIWNIKA – SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
/punkt ten precyzuje położenie i ugrupowanie poszczególnych oddziałów i związków taktycznych, omawia stopień realizacji ich zadań bojowych, może być opracowany w formie graficznej jako załącznik tj. oleata, schemat, dodatkowa mapa, szkic działania/

a. wojska lądowe

b. siły powietrzne

c. działania powietrznodesantowe, powietrznoszturmowe

d. działania nieregularne

e. wykorzystanie środków broni masowego rażenia

f. walka radioelektroniczna

g. inne zagadnienia
/ wiadomości dotyczące wykorzystania pododdziałów rodzajów wojsk, użycia nowego sprzętu bojowego, wyposażenia, zastosowania nowych zasad walki, itp./

3. ROZPOZNANO I WYKRYTO
a. rozmieszczenie i skład oddziałów /pododdziałów/ przeciwnika
b. stan osobowy, ważniejsze uzbrojenie i wyposażenie
(1) straty w walce,
(2) zdolność bojowa omawianego oddziału /pododdziału/

c. taktyka walki
d. szkolenie
e. zabezpieczenie bojowe
f. doświadczenie bojowe
g. inne fakty, zdarzenia.

4. POGODA
/wpływ pogody w omawianym okresie na realizację zadań/

5. TEREN
/wpływ warunków terenowych na realizację zadań w omawianym okresie /

6. ANALIZA I WNIOSKI
a. możliwości przeciwnika
b. słabe wrażliwe punkty w działalności przeciwnika
c. wnioski ogólne

nazwisko dowódcy
stopień

Potwierdzenie

error: Treść jest chroniona !!